آیا تاسو واکسین شوي یاست؟

    آیا تاسو غواړئ واکسین شئ ؟

    څومره خلک دا خپرونه تاسو سره ننداره کوي؟

    څنګه مو د دې خپرونې په اړه واوریدل؟

    آیا تاسو یا ستاسو په کورنۍ کې کوم څوک د وینې لوړ فشار یا د زړه ستونزې لري؟

    د کومو نورو روغتیایي موضوعاتو په اړه غواړئ پوه شئ؟