آیا شما واکسین شده اید؟

    آیا میخواهید واکسین شوید؟

    چند نفر با شما این برنامه را تماشا می کنند؟

    چگونه در مورد این برنامه اطلاع حاصل نمودید؟

    آیا شما یا کسی در خانواده تان فشار خون یا مشکلات قلبی دارد؟

    در مورد کدام موضوعات صحی دیگر میخواهید معلومات حاصل نمایید؟